Board Committee
Strategy Committee Audit Committee Nominating Committee Compensation Committee
Jason JIANG Nanchun
KONG Weiwei
JI Hairong
Zhang Guanghua
Yin Ke
Cai Aiming
Ye Kangtao

Chairman
Member


Strategy Committee: Jason Nanchun JIANG, KONG Weiwei, JI Hairong, Zhang Guanghua, Yin Ke, Cai Aiming, Ye Kangtao
Audit Committee: Ye Kangtao, Zhang Guanghua, Yin Ke
Nominating Committee: Yin Ke, Cai Aiming, Jason Nanchun JIANG
Compensation Committee: Zhang Guanghua, Ye Kangtao, KONG Weiwei